• .

UHUVVET / KARDEŞLİK İNANCI TOPLUMSAL MÂNÂDAKİ TEVHİD’İ TEMSİL EDER1

En son güncellendiği tarih: May 5


“Kardeşlik” kelimesi Arapça “ uhuvvet” kelimesiyle ifade edilir. Kelime, ya ana-baba bir veya ana bir baba ayrı, yahut baba bir ana ayrı olan kişiler arasındaki kan bağını ifade için kullanılır. Ayrıca aynı sülâleye, kabile veya millete mensup olanlar için de kullanılmaktadır. Bundan başka aynı inanç ve de ğerleri, dünya görüşünü paylaşma gibi ortaklık ve benzerlikleri bulunan kişi ya da gruplar arasındaki birlik ve dayanışma ruhunu da ifade için de “ uhuvvet ” kelimesi kullanılır.( Râgıb el-İsfahânî, et-Müfredât, "eh" md)


Kur'an-ı Kerim, Hadis-i şerifler ve diğer İslâmî kaynak larda, Câhiliye anlayışındaki soy birliğine ve kan bağına dayanan “asabiyet” kavra mının zıddı olarak tevhid inancını esas alan manevî birliği, dayanışma ve paylaş ma sorumluluğunu anlatmak üzere yay gın biçimde geçmektedir

. Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır : إِنّمَ ا الْ ُؤْمِلنُونَ إِخْوَةٌ فَلأَصْ للِحُ وا بَيْ َ أَخَوَ يُْكُمْ وَاتُّقُوا الَّ لَعَلُّكُمْ تُرْحَ مُ ون


“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan ittika edip korkun ki, merhamete ulaşasınız.” (49/Hucurât, 10)


Kardeşlik müessesesi, İslâm’ın insanlık âlemine getirmiş olduğu en büyük yenilik ve en temel ilkelerden diridir. Kardeşlik ilkesi, toplum fertlerini aynı inanç ve aynı gaye için bir arada tutan, onları bir arada toplayan ben temel esastır. Tevhid inancının toplu hayatında somutlaşması, “kardeşlik” müessesesiyle gerçekleşir. Bu sebepten son derece önemlidir. Bu önem içinde bulunduğumuz şu günlerde kendisini daha fazla hissettirmektedir. Çünkü: -İnsanlık o derece vahşîleşti ki, kardeş kardeşin kanına susamış birbirini yiyor da onun için. -İnsanlık onuru ayaklar altına alınmış da onun için. -Edeb, haya ve ahlâkî güzellikler, pây-ı mâl olmuş/ayağa düşmüş de onun için. -Bütün bu olumsuzlukların yegâne çâresi ise, Allah Rasûlünün o güzel hayatında ve örnekliğinde olduğunu Yüce Rabbimizin bize bildirdiği için: sizin Rasûlünde ın’Allah Muhakkak : “للُقد كلان للُكم في رسول ال لُكم اسلوة حلسنة için en güzel örnekler vardır..Devamı..

2 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat