• .

İslâm’da Ticâret Ahlâkı MüslümanınGenel Ahlâkının Bir Yansımasıdır

En son güncellendiği tarih: May 5


İnsan sınırsız ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları temin edebilecek birtakım melekelerle (akıl, irâde gibi) birlikte yaratılmıştır. İnsan bu melekelerini kullanarak, hayâtiyetini devâm ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılamanın yollarını arar. Bu ihtiyaçlarının hepsini kendisinin karşılaması imkânsızdır. Bunun için ihtiyaç duyduğu ama kendisinin üretemediği şeyleri, onu üreten bir başkasından çeşitli mübâdele/değiştirme vâsıtalarıyla elde eder ve ihtiyâcını karşılar. Bu mübâdele/değiştirme işlemine ticâret, bugünkü anlamda alış-veriş denilmektedir. Hayat/yaşamak, doğumla ölüm arasında geçen bir ihtiyaçlar toplamı ve bu ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığı bir zaman dilimidir. Dünyâ, bir anlamda ticârethâne; insan da bu dünyâda ticâret yapan bir tâcir hükmündedir. Bu açıdan bakıldığında hayâtın kendisi ticâret/alışveriştir. Her Müslüman için, bu hayat yolculuğundaki her hal ve durumunda bir tâcir hassâsiyeti içinde olma gayreti bir zorunluluktur. Tabii bu hassâsiyetin bir ölçüsü olmalıdır. İşte o ölçüyü Yüce Rabbimiz kullarına, Peygamberleri vâsıtasıyla gönderdiği ilâhî buyruklarında göstermiş; bu istikâmette yaşanacak düzenli bir dünyâ hayâtının mesûd bir âhiret hayâtı için güvence olduğunu beyân etmiştir. Mü’min ve muvahhid olan bir insana düşen görev; Allâh’ın emirleri, o emirleri bize tebliğ edip açıklayan Hz. Peygamber’in (sav) sünneti ölçüsünde bir dünyâ hayâtı yaşayabilmektir. Bu konuda Kur’ân ve Sünnet’te bizlere birtakım ilkeler vaz’ edilmiştir. Bu ilkeler hem insânî hem de İslâmî evrensel ilkelerdir.Ticâret ahlâkını ihtivâ eden bu ilkelerden bâzıları: 1. Her Türlü Haram ve Bâtıl Yol Yasaklanmıştır Yüce Rabbimiz: “Ey îmân edenler! Mallarınızı aranızda bâtıl yollarla yemeyiniz….”1 “Ey Peygamberler, temiz/helâl şeylerden yiyin, sâlih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim“2 buyurmuş; Peygamberimiz (sav) de: “ K i ş i n i n e l i n i n e m e ğ i v e m e b r û r a l ı ş - veriştir.” buyurmuştur.3 Yâni alın teri, el emeği son derece önemlidir. Haksız kazanç yerilmiştir.


Devamı..

4 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat