• .

Hz. Peygamber’in (sav) Sünnetinde Kadir Gecesi Ve Bayram

En son güncellendiği tarih: May 5

Allah Teâlâ (cc) Hazretlerinin Kur’ân-ı Kerîm’de inzâl buyurmuş olduğu “Kadr” sûresi 97. sûre olup Ramazan ayında -özellikle son on günü içinde- gizlenmiş olan mukaddes bir geceden, “Leyle-i Kadr”den bahsetmektedir.


Rahmân ve Rahîm (olan) Allâh’ın adıyla. 1. Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. 4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Rûh (Cebrâil), her iş için iner dururlar. 5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.


Bu sûre-i celîlede ifâde edilen ve “Leyletü’l-Kadr” diye isimlendirilen bu kutsal gecenin kudsiyeti hakkında kaynaklarda verilen bilgi ana hatları îtibâriyle şöyledir:


a) Kur’ân-ı Kerîm bu gecede inmeye başlamıştır.

b) Bu gecedeki ibâdet, içerisinde “Kadir Gecesi” bulunmayan bin ayda yapılan ibâdetten daha fazîletlidir.

c) Gelecek bir seneye kadar cereyân edecek olan her türlü hâdiseler Allâh Teâlâ’nın ezelî kazâ ve takdîriyle ilgili meleklere bu gece bildirilir.1

d) Bu gecede yeryüzüne Cebrâil (as) ve çok sayıda melek iner.

e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır.

f) Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü’mine selâm verirler/onlara esenlik duâsında bulunurlar.


Bu derece kudsiyet ve fazîlete sâhip olan Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Cenâb-ı Hak Teâlâ Hazretleri hikmetine binâen bu geceyi gizlemiştir. Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir: “Nebî (sav), Ramazanın son on günü girince geceyi ihyâ eder, ev halkını uyandırır, eteğini toplayıp bütün ciddiyet ve heyecânıyla ibâdete yönelirdi.“2 İbn Ömer (ra) naklediyor: Rasûlüllâh (sav) şöyle buyurdu: “Kim Kadir gecesini aramak isterse Ramazanın son yedi gecesinde arasın.“Devamı..

1 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat