• .

“Gece Yürüyüşü / İsrâ” yı Anlamak

En son güncellendiği tarih: May 5


“Gece yürüyüşü/İsrâ” denildiği zaman ilk akla gelen Peygamberimiz’in (sav) Mekke’de, hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi yaşadığı İsrâ ve mi’râc olayıdır. Bu gecede Peygamberimiz (sav), Cenâb-ı Hakk tarafından Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yürütülmüş, oradan da kendi katına yükseltilmiştir. Mi’râc olayının ifâde edildiği gibi iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (sav) Mescidül-Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’ân’da da zikredilen bu aşama, gece yürüyüşü anlamında İsrâ adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber’in (sav) Beytü’l-Makdis’ten Allâh’ın yüce katına yükselişi oluşturur. Mi’râc olarak anılan bu yükselme olayı Kur’ân’da anılmaz ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.


Evet, İsrâ gece yürüyüşü demektir. Allah Rasûlü’nün (sav) yüce dergâha çağrılması sonucu yapılan bu yolculuk daha sonra bir terim hâline gelmiş ve İslâmî terminolojiye girmiştir. Sevgili Peygamberimiz’in (sav) mübârek hayatlarında çok özel bir yere sâhip olan bu yolculuk, O’na (sav) tâbî olan ümmeti için de ayrı bir önem kazanmıştır. İsrâ sâdece belli mesâfelerin (Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya) kat edilmesinden ibâret bir yolculuk değildir. İsrâ her bir mü’min için Yüce Rabb’inin rızâsına erme yolunda mânevî olarak kat edilen derûnî bir yolculuktur, bir hedefe götüren, kutlu amaca ulaştıran rûhî mânevî bir yoldur.


Tasavvuf terbiyesinde kul, Allâh’ın rızâsına ermek için bir yol tâkip eder. Bu yola seyr-i sülûk denir. Yukarıda ifâde etmeye çalıştığımız o derûnî yolculuğun bir başka adı. Bu yolda kul ibâdetleriyle, tâatlarıyla, tefekkürüyle, zikriyle; yüce Rabbinin emirlerine ve Hz. Peygamber’in (sav) sünnet-i seniyyesine gücü nisbetinde uymak sûretiyle yol almaya, günahlardan âzamî derecede kaçmaya, mânen arınmaya ç a l ı ş ı r. Ç ü n k ü S e v g i l i P e y g a m b e r i m i z ( s a v ) : “Namaz, mü’minin mi’râc’ıdır” buyurmak sûretiyle inanan ve sâlih amel işleyen bir mü’minin Allah katında nice mânevî güzelliklere ereceğini müjde etmiştir. Devamı ..

0 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat