• .

FİİLLERİMİZDEKİ TERCİHLERMİZ KADERİMİZDİR

En son güncellendiği tarih: May 5


İslâm inancının temel kavramlarından biri de Kaza ve Kader inancıdır. Bu inancın hayatımızdaki yerinin ne derece önemli olduğu izahtan vârestedir. Hayatımızda karşılaştığımız ve özellikle bize sorumluluk yükleyen her durumu, kaderin bir tecellîsi olarak kabul eder ve kendimizi sorumluluktan kurtarmanın yollarını ararız. Öncelikle şunu ifâde etmeliyiz ki, kazakader inancı, bizim “Allah inancımızla” doğrudan ilgilidir. Kaza ve Kader’in delâlet ettiği anlam, Allah’ın esmâ ve sıfatlarıyla birlikte düşünülerek anlaşılabilir.


“Kur'an'da bütün nesne ve olayların belli bir düzen içinde gerçekleşmesi ilâhî sıfatlarla irtibatlandırılır. Bunlar ilim, irâde ve kudret gibi zâtî; yaratma, yaşatma, öldürme, hidâyete erdirme, saptırma gibi fiilî sıfatlardır. Kaderle yakından ilgili olanların başında ilim sıfatı gelir. Allah gaybı bilir, ilmi her şeyi kuşatmıştır, göklerde ve yerde olanlara, gizli açık her şeye vâkıftır; insanların açıkladıklarından ve kalplerinde sakladıklarından haberdârdır.”1


Allah’ın İlim sıfatı, İrâde sıfatı, Tekvin/yaratma sıfatı, kader konusunun anlaşılmasında bilinmesi gereken son derece önemli konulardır. Bundan dolayıdır ki kader konusu çok boyutlu bir konu olup, anlaşılması meselesi, İslâm düşünce târihi boyunca hep bir problem olarak ele alınmış, hakkında farklı görüşler beyan edilmiştir. Her düşünce sâhibi veya ekolü, probleme kendi bakış açısıyla çözüm getirmenin yollarını aramıştır.


Her ne sebeple olursa olsun, Kaza-Kader inancı konusundaki tartışmalar dün olduğu gibi bu gün de Müslümanların zaman zaman gündemini işgal etmektedir. Bu konuda fazla detaya girmeden ana hatlarıyla özetleyecek olursak; bu iki kavram ayrı ayrı ele alındığında farklı mânâlar ihtivâ etse de çok kere tek bir kavrammış gibi kabul edilmekte ve sadece “Kader” ya da “alınyazısı”, “yazgı” olarak da kullanılmaktadır. Bu kullanılış biçimi halk arasında daha yaygın olanıdır. Devamı..

3 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat