• .

DİN HAYATIMIZIN TAMAMINI KUŞATIR

“Din”, insanın duygu ve düşüncesinde, davranışlarında onu çepeçevre kuşatan evrensel bir olgudur. İnsanla beraber var olan bu olgu, zaman zaman bir takım sapmalar olsa da her zaman kutsiyetini korumuş ve korumaya da devam edecektir. İnsanlık tarihinde görkemli sarayları, yüksek kuleleri olmayan pek çok yerleşim merkezleri görebilirsiniz ama, hak veya bâtıl mâbedi olmayan hiçbir yer göremezsiniz. Öyleyse, bu kadar aktüel ve bu kadar insanı kuşatan “din” in mâhiyeti nedir, din deyince ne anlaşılmalıdır?


Dinler tarihi araştırıcılarının çalışmalarına bakıldığı zaman, “din” olgusunun mâhiyeti üzerinde çok çeşitli tarifler yapıldığı görülmektedir. Bu çeşitlilik, tarifi yapanların kendi bakış açıları istikâmetinde şekillenmiş bir yorum olmasından kaynaklanmaktadır. Bunu içindir ki hemen her bilim dalı, her disiplin "din" kelimesini kendi bakış açısını yansıtacak şekilde tarifler yapmış, onu anlamaya çalışmıştır. Fakat şurası bir gerçektir ki, ister “din” kelimesinin etimolojik yapısından hareketle, isterse bilimlerin kendi bakış açılarını içerecek şekilde olsun, yapılan her bir tarif, gerçeklik ve doğruluk payı olmakla birlikte eksiktir. Konuya belli bir bakış açısında bakmaktan ziyâde, daha geniş bir açıdan yaklaşarak bir tanım getirmek uygun olacaktır. O da, dinin sahibi Yüce Allah'ın cc. , Kur'an' da kullarına sunduğu ve o çerçevede yaşamalarını istediği bir hayatı kuşatan inanç ve ameller bütünü olduğunu anlatan tariftir. Kur’an-ı Kerim’de “din” kelimesinin geçtiği ayetlerde (92 yerde geçmektedir), iman, amel ve ihlas/takva çerçevesi içinde yaşanması gereken bir yoldan, gidişattan, kısaca bir hayattan bahsedilmekte ve buna da “din” denilmektedir. Çerçevesi çizilen bu hayat, dağların, taşların kabullenemediği, ancak ve sadece insanın kabullendiği bir ilâhî emânettir.(Ahzab,72). Bu ağır emânetin sorumluluğu da varlık âleminin en şereflisi olan insandır. Elest bezminde bu emâneti hakkıyla koruyacağına söz vermiş (Araf,172), kendisini verdiği bu söze karşı rehin bırakmıştır.(Müddessir,38).


İşte bütün bu hakikatleri göz önüne alan İslâm bilginleri “din” kelimesinin ifâde ettiği mânâ için şöyle bir tarif geliştirmişlerdir:

1 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat