Yayın Listesi

Akademik Unvanlar:
Yüksek Lisans : Marmara üniv. Sos.Biliml. Enst. 20.10. 1987
Doktora : Dokuz Eylül üniv. Sos.Biliml. Enst. 21.01.1994
Yardımcı Doçent : Süleyman Demirel üniv. İlahiyat Fak. 03.10.1994
Doçent : Eskişehir Osmangazi üniv. İlahiyat Fak. 09.11.2000
Profesör : Eskişehir Osmangazi üniv. İlahiyat Fak. 20.09 2006

İDÂRÎ VE AKADEMİK GÖREVLER,
1- Süleyman Demirel Üniv. İlâhiyat Fak.Temel İslam Bilimleri Bölüm Başk. Yard.
1996-1999.
2 – Süleyman Demirel Üniv. İlâhiyat Fak.Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı
Başk. Yard. 1996
3- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fak Temel İslam Bilimleri Bölüm Başk.
Nisan 1999-‘dan beri halen devam etmektedir.
4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Hadis
Anabilim Dalı Başk.1999’dan beri
5- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilmleri
Anabilim Dalı Başk. Nisan 1999’dan itibaren devam etmektedir.
6- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OGÜSEM) yönetim
Kurulu Üyeliği. 21 Nisan 2003- Kasım 2006
7. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fak. Dekanı (2006-2009)
8. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fak. Dekanı (2009-….)
9. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato üyesi 2006’dan beri devam ediyor)
10. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi 2006’dan beri devam
ediyor)
11. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fak Temel İslam Bilimleri Bölüm Başk.
1999’dan beri
12. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın
Kurulu üyesi, 2012.
13. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Son Soruşturma kurulu üyesi (2012)

14.Eylül 2019’da 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanunu’nu 40/b maddesi uyarınca Dumlupınar Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevlendirildi. 04.03.2020 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlık kararı ile Dumlupınar Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesine Dekan olarak atanmıştır. 

TEZ YÖNETİMİ:
Yüksek Lisans tezleri.
1 -“Ebû Huzeyfetü’l-Yeman ve Hadis Rivâyetindeki Yeri “, Yusuf Uçar, 1997 Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- ISPARTA
2-“Zehebî ve Mîzânu’l-İ’tidâl’in Hadis Tenkîdindeki Yeri” , Azime Topçu, 1997
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- ISPARTA
3. “Muaz bin Cebel’in Hadis Rivayetindeki Yeri” Ahmet Özcan, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . (2013)
4. “Sünnette/Hadislerde Çocuk” Nermin Kara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü . (devam etmektedir.)
5. “Hadislerde Efdaliyet Konusu” Muhammed Karaca, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . (devam etmektedir.)

YAYIN VE AKTİVİTE LİSTESİ

A- MAKALELER:

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış tam makale (Türkçe):

1. “Hz.Peygamber’in Hadislerinde Fitne Kavramı” . Diyânet İlmî Dergi. sayı: 2.
Ankara, 1989
2. “Hz.Ömer’in Hadisçiliği”, Süleyman Demirel Üniv. İlâhiyât Fakültesi Dergisi,
sayı.2, Isparta, 1996
3. “Bazı Manzum Hadis Usulleri ve Manzûmetü’l-Beykûniyye” , Süleyman Demirel
Üniv. İlâhiyât Fakültesi Dergisi, sayı.2, Isparta, 1996
4. “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” Diyânet İlmî Dergi. Cilt: 33 , sayı: 2. Ankara, 1989
5. “Hz.Peygamber’e İttibâ Konusunda Farklı Eğilimler”, İslâmî Araştırmalar Dergisi,
Cilt:.XIII, sayı: 2, Ankara, 2000
6. “Nuaym bin Hammad ve Kitâbu’l-Fiten Üzerine Bir Değerlendirme”, Dini
Araştırmalar Dergisi, sayı:2, Ankara, 2000
7.- “XVIII. Yüzyıl Müelliflerinden Ahmed Mürşidî ve Ahmediyye İsimli Eseri”
Akademik Araştırmalar, (Osmanlı Özel Sayı), Sayı:2,İstanbul, 2000
8. “Takrîrî Sünnet, Mâhiyeti, Özellikleri ve Hükmü”, Diyânet İlmî Dergi. Cilt: 36, sayı:
2. Ankara, 2000
9. “Kütahya Vahîd Paşa İl Halk Kütüphanesindeki Temel İslâm Bilimleri İle İlgili
Bazı Yazma Eserler”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (30. Yıl Özel
sayı), Eskişehir, 2000
10. “Tarih Yazıcılığında “İsnâd” ın Kullanılışı Ya da “Rivâyetçi Metod”
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.3, sayı: 2, 2003
11. “Kur’an ve Sünnet’in Doğru Anlaşılmasında Sîret’in Önemi”, Dinbilimleri
Akademik Araştırma Dergisi, c.3, sayı: 3, 2003
12. “Tıbb-ı Nebevî ve Koruyucu Hekimlik”, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları,
c. 7, Sayı: 13, 2005
Ulusal Dergiler:
13. “Hz.Peygamber’in Hadislerinde İsim ve İsimlendirme” , Hakses Aylık Dergi,
Ankara, 1995-1996 (Üç sayı)
14. “Yaşayan hurâfeler Karşısında Müslümanın Tavrı”, Diyânet Aylık Dergi,sayı:
124,2001
15. İslâm’ın İnsanlığa Sunduğu Evrensel Mesaj: Sevgi ve Barış”,Diyânet Aylık Dergi,
sayı,133 , Ocak, 2002.
16. “Kur’an ve Sünnetle Şekillenen Hayat” , Hakses Aylık Dergi, Ankara, sayı,518 ,
Şubat, 2008.
17. “Kutlu Doğumun bize kazandırdıkları”, Rahmet Dergisi, Kocaeli Müftülüğü Kutlu
Doğum özel sayı, Nisan, 2008.
18. “Cibril Hadisi Bağlamında İslam Ruhu”, Hakses Aylık Dergi, Ankara, sayı,520 , Şubat,
2008.
19. Peygamberimizin Ramazanı, İstanbul Müftülüğü Dergisi, Ramazan Özel Sayısı-2008
20. “Sivrihisar’ın Mâneviyât Dünyasında Yer Etmiş Sahâbî Selma n-ı Fârisî” EskiYeni Aylk
Şehir Kültür Dergisi, s.140-141 Temmuz 2010 Eskişehir Valiliği.
21. “Peygamber Efendimiz ’in (Sav) Ramazan Hayatı” Yeni Dünya Dergisi, Temmuz,2013
22. “Uhuvvet Kardeşlik İnancı Toplumsal Manadaki Tevhid’i Temsil Eder” Yeni Dünya
Dergisi, Ekim,2013
23. “ Kur’ân’da Hızır (as) Kıssası ve Bize Verdiği Mesaj “Yeni Dünya Dergisi, Kasım,2013
24. “Allah Dostları Ya Da Allah’a Dost Olmak” Yeni Dünya Dergisi,Aralık ,2013
25. “İslam’da Helal-haram İnancı” Yeni Dünya Dergisi, 2013
26. “Osmanlı’da ilme Ve İlim Erbâbına Gösterilen Saygı” Yeni Dünya Dergisi, Ocak
2014
27. “Muhabbetullah Ya da Allah Dostu Olmak”, Yeni Dünya Dergisi, Şubat , 2014
28. “Halkın Din Anlayışının Kaynakları”, Vuslat,Şubat, 2014

MADDE YAZIMI:

1.Nuaym bin Hammad, mad. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C.33
2.Hadis Projesi çerçevesinde:
a-Ramazan ayı ve Fazileti (02.03.2007)
b-İmsak ve İftar (22.06.2007)
c-Evlilik Merasimleri (21.10.2007)
d-İnsan Hürriyeti ve Kölelik (16.12.2007)
e-Bid’at/Yenilik (27.04.2008)
f-Hz.Peygamber’in Saygınlığı (28.06.2008)

B. BİLDİRİLER:

Uluslararsı Bildiriler.
1. “XIII. Yüzyılda Yunus Emre’nin Gerçekleştirdiği Misyon” 7-9 Mayıs 2007
(IX.Uluslararsı Türk Halk Kültürü ve Yunus Emre Sempozyumu). Eskişehir
2. X. Hadis Meclisi, Uluslararsı İhtisas Toplantısı, 10-11 Aralık 2011 İstanbul.
Müzakereci olarak
3. Uluslarası Hadis Sempozyumu, KKTC. Yakındoğu üniv. İlahiyat Fak. “Yaygın
Din Eğitiminde Hadisin /Sünnetin İlmi ve Güncel Değeri.” 27-28.04.2012 Lefkoşe

Ulusal Bildiriler.

4-) “Sünnet’in Aktüel Değeri”, Kur’an Sünnet Sempozyumu,
(1-2 Kasım1997), Ankara
5-) “Sünnet’in Toplumsal Boyutu”, I. Kutlu Doğum Sempozyumu,
(20 Nisan 1998), Isparta.
6-) “Isparta Halk İnançlarında Velî Kültü”, Isparta’nın Dünü Bugünü-Yarını
Sempozyumu, (16-17 /05/1998) Isparta,

7 . -“Sünnet’in Evrensel ve Tarihsel Boyutu” , Kutlu Doğum Sempozyumu, (01-03-6-2001), Diyanet İşleri Bşkanlığı Kocatepe Camii Konferans salonu. Ankara
8. Kutlu Doğum Sempozyumu- 11-12 Mayıs 2007 -Konya. Değerlendirmeci olarak
9. IV. Din Şurası- Diyanet İşl. Başkanlığı- Ank. 12-16- Ekim 2009- Bilkent Otel
“Sosyal Açılımlı Din Hizmetleri ve Diyanet” Komisyonunda Müzakereci olarak.
10. Bologna Süreci ( YÖK’ün düzenlediği bir Çalıştay. Tüm İlâhiyat Fakülteleri,
İletişim ve Hukuk Fakülteleri dekanlarının katıldığı) 23. Ekim 2009 –Marmara Üniv.
Sultan Ahmet Kampüsü. Sa.09.00-17.00 İstanbul
11-“İnsanın Yaratılışında Fıtrat- Değer İlişkisiVe Fıtrata Müdâhale / Değerlerin
Aşınması” 26-28 Ekim 2011 Değerler Sempozyumu/Eskişehir ESOGü Kongre merkezi

C/1-KİTAPLAR:

-Alanında yurtiçinde, Türkçe yayımlanan kitap
1. Kurban Risâlesi, Evliya Efendi (Kastamonu), yayına haz. Ali ÇELİK,1987
2. Sahabe Okulu, Manisa, 1988
3. İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yay., İstanbul, 1995
4. Hz.Peygamber’in Hadislerinde Fitne Kavramı, Çağlayan yay.,İzmir,1996
5. Kavram ve Mâhiyet Olarak “Sünnet ve Bid’at, Beyan yay., İstanbul,1997
6. Anadolu’da Halkın Hadis Bilgisi ve Bilgi Kaynakları Ahmediyye Örneği,
Osmangazi Üniv. Yay. Eskişehir,2000
7. Ahmed er-Rûmî el-Akhisârî ve Bid’at Risâlesi: (Edisyon Kritik) Osmangazi Üniv.
yay. Eskişehir,2000
8. Peygamberimizin Ramazan Günlüğü, Beyan yayınları, İst. 2003
9.Tarihte Kıbrıs ve Hala Sultan, Işık yay. İzmir, 2005
10. Manzum Hadis Tercümeleri ve Latîfî’nin Subhatü’l-Uşşâk’ı, Ankara,2009
11. Sünnet’in Aktüel Değeri, Ankara,2008
12. Halkın Hadis Bilgisi ve Bilgi Kaynakları Ahmediyye Örneği – Bursa EminYayınları, Kasım 2009

C/2-KİTAP BÖLÜMÜ:
1. [Bütün Yönleriyle Asrı Saadette İslam] isimli kitabı içinde “Asr-ı Saadette Halk
İançları” V, 326-445 sayfalar arasında, Beyan Yay.İst.1994,
2. [Tarihte Ramazan], isimli ktabı içinde “Peygamberimizin Ramazan Hayatı”, s.111-
126 sayfalar arasında ,2006-İZMİR,

F. ATIFLAR:
-Yurtiçinde yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-ATEŞ,A.Osman., “Kur’an ve Hadislere Göre Şeytan”, Beyan yayınları,
İstanbul,1995, s.16,377,420 (Atıf yaptığı eser: ÇELİK,ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995 )
2-BALOĞLU, Adnan Bülent., İslâm’a Göre Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon),
Kitâbiyat, Ankara, 2001, s.18-19,204 (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995
3-HATİP Abdülaziz., “Kur’an ve Hz. Peygamber Aleyhindeki İddialara Cevaplar” Nesil yayınları, İstanbul,1997,s.284,285,286433, (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ.,
İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995
4-ERDOĞAN,Mehmet., “Akıl – Vahiy Dengesi Açısından Sünnet” Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fak. Vakfı Yayınlar (İFAV), İstanbul,1996,s.181,289, (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları,
İstanbul, 1995)
5-ASLAN, Abdülgaffar., Kur’anda Vahiy, Ankara Okulu yay.Ankara,2000, (Atıf yaptığı eser: ÇELİK,ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995 )
6-ERGUN, Pervin., “Türk Kültüründe Ağaç Kültü” Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları, Ankara,2004, (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995 )
7- KELPETİN Arpaguş,Hatice., “Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları”. İstanbul, 2001, (Atıf yaptığı eser: ÇELİK,ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları Beyan Yayınları, İstanbul, 1995)
8- KELPETİN Arpaguş,Hatice., “Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları”. İstanbul, 2001, (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., Anadolu’da Halkın Hadis Bilgisi ve Bilgi Kaynakları)
9-MÜFTÜOĞLU, Ömer., “Dinin bağlayıcılığı ve insanın Özgürlüğü”, Ankara
Okulu yay. Ankara, 2006, s.185,194 (Atıf yaptığı eser: ÇELİK,ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995)
10- VATANDAŞ, Celaleddin., Hz.Muhammed’in Hayatı ve İslâm Devleti (Medine Dönemi), Pınar Yayınları,İstanbul,2005(Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995)
11- VATANDAŞ,Celaleddin., Hz.Muhammed’in Hayatı ve İslâm Devleti (Medine Dönemi), Pınar Yayınları,İstanbul,2005(Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., Peygamberimizin Ramazan Günlüğü Beyan Yayınları, İstanbul, 2003)
12-BAĞCI, Musa, H., “Hz.Peygamber’in Örnekliğinin Günümüzdeki Önemi”, İslami İlimler Dergisi Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 (Bildiriler Kitabı),s.75-91. Atıfların bulunduğu yerl. s.81 (dipnot:27), 85 (47), (Atıf yaptığı eser: ÇELİK,
A L İ . , Sünnete ittiba Konusunda Farklı Eğilimler, İslami Araştırmalar,
c.13,sayı:1,yıl:2000, s.75-92)
13. GÜRLER,Kadir., Hadisin Sosyo-Politik Bağlamı ve Meşrulaştırma-Türk
Modernleşmesi Örneği-, Çorum,2008,24, (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., Kavram ve Mahiyet Olarak Sünnet ve Bid’at,İstanbul,1997,s.97)
14. Sarıkaya M.Saffet., Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka Planı, İst, 2003, s.29, ötüken yay. (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995
15. Kutluay,İbrahim. , Mukaddes Zaman ve Mekanlar. İst., 2009, Rağbet
yay.s.187(Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., “Asr-ı Saadette Halk İnançları”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam,V, 377, ist, 1995 Beyan yay.)
16. TATLILIOĞLU, Durmuş ., Türkmen Irımları (Halk İnançları) Bu çalışma yazarın 1995-98 yılları arasında Türkmenistan’da sahası ile ilgili yaptığı araştırmalara dayalıdır. (Atıf yaptığı eser: Ali ÇELİK, İslam’ın Kabul Veya Reddettiği Halk İnançları, Beyan yayını, İstanbul, 1995, s. 21.)
17. Türk Kimliği …….s.11 (Atıf yaptığı eser: Ali Çelik, İslam’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları, İstanbul, 1995, s. 17.)
18. DOĞAN,Yusuf., Hz. Peygamber Ve Mizah, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: VIII / 2, s.191-203, ARALIK-2004, SİVAS (Atıf yaptığı eser: Çelik, Ali, “Asr-ıSaadet’te Halk İnançları”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, V, İstanbul, 1995, s. s. 373-377)
19. Sarıçam,İbrahim., “Hurafeler Karşısında Hz. Muhammed (s.a.v)” Diyanet İlmi Dergi (Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) özel sayı, Ankara, 2000) sh.191,2 no’lu dipnot (Atıf yaptığı eser: Çelik, Ali, “Asr-ı Saadet’te Halk İnançları”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, V, İstanbul, 1995, s. 327-443) 20. Arslan, Mustafa.,Türk Popüler Dindarlığı, İst,2004, (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., İslâm’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1995) 7
21.Kutluay, İbrahim., Sünnete Göre Kutsiyet,Çıra yay, İst.2010. (Atıf yaptığı eser: Çelik, Ali, “Asr-ıSaadet’te Halk İnançları”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, İstanbul, 1995)
22.Şahin,Sami., Hadislerde Aşere-i Mübeşşere, Âsitân yay. Sivas,2011 2. baskı (Atıf yaptığı eser: ÇELİK, ALİ., Hz. Ömer’in Hadisçiliği,SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, sayı:2, Isparta,1995,s.253-275)
23. Özcan,Hatice., Halkın Çoban Dede’den Beklentilerinin Psikolojik Nedenleri (Basılmamış Y.Lis. Tezi, Çukurova Üniversitesisosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,Adana,2007 (Atıf yaptığı eser: Çelik, Ali (1995), “İslam’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları”, Beyan Yayınları,İstanbul.)
24- YEŞİLYURT, Hıdır., Güncel Meseleler Tevessul, Teberrük Ve Bid’at (Atıf yaptığı eser: Çelik, Ali Kavram ve Mahiyet Olarak Sünnet ve Bid’at, Beyan Yayınları, İstanbul, 1997.)
25-Tatlılıoğlu,Durmuş,Yard.Doç. Dr.,. Türkmen Irımları(Halk inançaları),s. 2;(Bu yazı
yazarın 1995-1998 yılları arasınad türkmenistanda sahası ila ilgiliyaptığı araştırmalara
dayalıdir. Cumh. Üniv. Sosyoloji Anabilim dalı öğr. Üyesi) 2007 (Atıf yaptığı eser: Çelik,
Ali (1995), “İslam’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları”, Beyan Yayınları,İstanbul.)
26. CİLACI, Osman., “Büyücülük Modern Falcılık ve Astroloji”, Diyanet İlmî Dergi”
C.33,sa:4, s.37, dipnot,59, Ekim-Kasım-Aralık,1997(Atıf yaptığı eser: Çelik, Ali
(1995), “İslam’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları”, Beyan Yayınları,İstanbul.)
27- Uysal, Ömer Faruk., “Sosyal Bir Olgu veya Toplum Mühendisliği Projesi Olarak
“Türk Müslümanlığı”, Köprü Üçaylık Fikir Sergisi, Bahar,199,Sayı,66
(=dipnot,66,67,68,70,71,74) Atıf yaptığı eser: Çelik, Ali (1995, “İslam’ın Kabul veya
Reddettiği Halk İnançları”, Beyan Yayınları,İstanbul.)

H. TEZ YÖNETİMİ:
Yönetiminde tamamlanmış yüksek lisans tezleri.

1 -“Ebû Huzeyfetü’l-Yeman ve Hadis Rivâyetindeki Yeri “, Yusuf Uçar, 1997 Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- ISPARTA
2-“Zehebî ve Mîzânu’l-İ’tidâl’in Hadis Tenkîdindeki Yeri” , Azime Topçu, 1997
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- ISPARTA
3. “Muaz bin Cebel ve Hadis Rivâyeti”, Ahmet Özcan, 2013 Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- ESKİŞEHİR
4. “Hz.Peygamber’in Sünnetinde Çocuk” Nermin Kara” 2010 Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- ESKİŞEHİR ( devam ediyor.)
5 . “Sünnette Efdaliyyet” Muhammed Karaca, 2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü- ESKİŞEHİR ( devam ediyor.)
6. “İbn Kemal’in Hadis-i Erbaîn’i üzerine…”, Hafize Balık, 2013 Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- ESKİŞEHİR ( devam ediyor.)

L. DİĞER ETKİNLİKLER:
Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

PANELLER :
1- “ Hadislerde Çalışma Hayatının İlkeleri”, Yunus Emre Kültür Merkezi, 20 Nisan
1999, sa.14.00. Eskişehir.
2-“Osmanlılarda Vakıf Anlayışı”, Osmanlı’nın 700. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri
bağlamında. Belediye Kültür Merkezi, sa.20.00 , 30 Kasım, 1999, Bozüyük.
3-“Osmanlılarda Vakıf Anlayışı”, Osmanlı’nın 700. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri
bağlamında. Sinama Salonu, sa.20.00 , 22.Aralık, 1999, Bilecik
4-) “Hz.Peygamber ve İnsan Sevgisi” Kutlu Doğum Paneli, 25.05. 2002, “Kütahya
Belediye Kültür Merkezi. Saat:14.00
5 – ) “Muhammedü’l-Emin Olarak Hz. Muhammed” Kütahya ili Pazarlar İlçesi. 7.6.2002,
panelist olarak
6 – ) “Muhammedü’l-Emin Olarak Hz. Muhammed” Kütahya ili Şaphane İlçesi. 8.6.2002,
panelist olarak
7) “İslâm’ın Engellilere Bakışı” . Eskişehir , Yunus Emre Kültür Merkezi. 12.05.2004,
saat:14.00 , (Panel yöneticisi/Panelist)
8) “Allah-Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi” (Kutlu Doğum Paneli- 14-04-2006
ESKİŞEHİR
9-) “Ahiliğin Dini Boyutu, Eskişehir Valiliği-ESOGÜ, Anadolu Üniversitesinin ve Esnaf
Odalarının Ortaklaşa tertip ettikleri -AHİLİK HAFTASI Etkinlikleri Çerçevesinde –
Anadolu Üniv. Kırmızı Salon’da – 15 Ekim 2008 saa:10 (Panelist olarak)
1 0 . “Hz.Peygamber ve Kardeşlik Hukuku”. Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi.
14.04.2012, saat:14.00 , (Panel yöneticisi/Panelist)

KONFERANSLAR ve SEMİNERLER:
YURTDIŞI KONFERANSLAR :
1-) “Müslümanların İlk Deniz Seferi ve Hala Sultan,” Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde Türkiye Büyükelçiliği v e Din Müşâvirliğince düzenlenen bu
konferans, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mavi Salonda, 0.5.06.2001, saat. 18.30
-MAGOSA/KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nde sunul-muştur.
2-) İslâm’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri; Müslümanların İlk Deniz Seferi
ve Hala Sultan,” Din Müşâvirliğince düzenlenen bu konferans, Atatürk Kültür
Merkezi’nde, 05.06.2001, saat.114.00 –LEFKOŞE / KUZEY. KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ’nde sunulmuştur.9
3-) Halkın Dini Konularda Aydınlatılmasında Din Görevlilerinin Kullanacağı Bilgi
Kaynakları ve Din Görevlilerinin Sorumlulukları,” Din Müşâvirliğince düzenlenen bu
konferans, Lefkoşe Din Sitesi’nde – 06.06.2001, saat.20.00 LEFKOŞE / KUZEY.
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nde sunulmuştur.
4-) Hac Menâsiki ve Haccı hikemî yönü- 21.11.2008- 25.11.2008. Suudî ArabistanMedine.
Çeşitli salonlarda Türk hacı kafilelerine verilen konferanslar (5 ayrı program olarak)
5-) Hac Menâsiki ve Haccı hikemî yönü- 26.11.2008- 13.12.2008 Suudî ArabistanMekke.
Çeşitli salonlarda Türk hacı kafilelerine verilen konferanslar (11 ayrı program olarak)

YURTİÇİ KONFERANSLAR:
1-) “İslam’da Ihya Hareketleri”, 05.11 2000, Kütahya
2-) -“Peygamberimizin Ramazan Günlüğü” (29.11.2000), ESVAK, saat: 20.00 (seminer)Eskişehir
3-) -“ Bir Aile Reisi Olarak Hz. Peygamber” Türk Ocağı Şb. 01.03.2001 saat.20.00,(seminer) Eskişehir
4-) -“Bir Devlet Başkanı Olarak Hz.Peygamber” Türk Ocağı Şb. 09.05.2001 saat.20.00,(seminer)Eskişehir

5-) “Milli Kültürümüzde Hadislerin Etkisi”, Bozüyük Türk Ocağının düzenlediği Belediye Kültür Merkezi, 03.01.2001
6 – ) “XXI. Asra Girerken Din Görevlisinde Bulunması Gereken Nitelikler”, 16.01.2001,
Emirdağ /Afyon 03.10.2001.
7 – ) “Kültürümüzün Temel Dinamikleri Kur’an ve Sünnet” Bozüyük Türk Ocağının düzenlediği Belediye Kültür Merkezi, 08.01.2001
8) “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü”, (20-/04/2001), Çay Afyon/ Çay
9 ) “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü”, (20-21/04/2001),Müftülük Konferans salonu, Afyon İl Merkezi
10-) –“Bir İnsan Olarak Hz.Peygamber” Türk Ocağı Şb., 17.01.2002 saat.20.00,
(seminer)Eskişehir
11-) -“Hz.Peygamber’in Şemâil ve Hilyesi”, Türk Ocağı Şb. (10.05.2002) saat.20.00 ,
12-) Hz.Peygamber ve İnsan Sevgisi”, (26.05.2002), Çine/Aydın10
13-) “İslâm’da Sosyal Dayanışmanın Önemi ve Sosyal Dayanışma Müesseseleri”, 28.05.2002 ,
saat: 20.30 , 6 Eylül Kültür Merkezi , Bilecik
14-) “Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi” ((30.5.2002) Domaniç / Kütahya
15-) Misyonerlik Faaliyetleri, Satanizm ve Diğer Yıkıcı -Bölücü Faaliyetler”, 16.04.2003,
saat:11.00 /12.30 Yunus Emre Kültür Merkezi /Eskişehir.
16-) “Misyonerlik Faaliyetleri, Satanizm ve Diğer Yıkıcı -Bölücü Faaliyetler”, 15.03.2004,
saat:13.30 Müftülük Konferans salonu -Kütahya
17-) -“Misyonerlik Faaliyetleri, Satanizm ve Diğer Yıkıcı -Bölücü Faaliyetler”, 19.03.2004.
saat:20.30 Belediye Nikah Salonu-Simav/ Kütahya
18-) “Misyonerlik Faaliyetleri, Satanizm ve Diğer Yıkıcı -Bölücü Faaliyetler”, 20.03.2004,
saat:21.00 Belediye Nikah Salonu-Tavşanlı / Kütahya
19-) “Ahlak Ekseninde Din”, Belediye Nikah Salonu-Dazkırı/Afyon, 01.05.2004, saat:14.00
20-) “İslâm’ın Ahlak İlkeleri ve Hz. Peygamber’in Örnek Ahlâkı”, Eskişehir İl Müftülüğünün
tertip ettiği. Belediye Kültür Merkezi, Eskişehir. 06.05.2004, saat:14.00
21-) -“Hz.Peygamberin Ashâbına Bazı Nasihatları.” Kutlu Doğum Düğün Salonu,
Emet/Kütahya, 15.05 2003
22 -“İslâm’ın Ahlak İlkeleri ve Hz. Peygamber’in Örnek Ahlâkı”, Belediye Düğün Salonu
Domaniç / Kütahya. 07.05.2004, saat:20.30
23-) “Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri” Beylikova/Eskişehir Müftülüğünün tertip
ettiği konferans. 22.04.2005
24-) “Hz. Peygamberin Ramazan Hayatı” Belediye Düğün Salonu-Domaniç/Kütahya. 5 Ekim
2005, saat:20.30
25-) -“Risâlet yıllarında Hz. Ali ” Müftülük Konferans salonu, 12.3.2006 , sa:10.30, Kütahya
26-)- Eskişehir Valiliğinin himayesinde Uluslararası Yunus Emre Kültür Sanat Haftası
Etkinlikleri(6-10 Mayıs 2006) tarihleri arasında “Yunus Emre’nin Şiirlerinde İnanç
Unsurları” konulu Konferans. Yunus Emre Kültür Merkezi, 07-05-2006 saat:14.00Eskişehir
27-)- 8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tertiplediği programda “Kültürümüzde Vakıf ve
Vakfiyeler” konulu konferans,08 Mayıs 2006 Kütahya Belediye Kültür Sarayı,
saat:10.00
28 “Şehitlik Ve Gazilik” Kütahya, Gümüş Köyü, 15.09.2006
29)- Dinimizin sağlığa Verdiği Önem. 11 Mart 2007 Esnaf Sarayı, sa.12.00 Eskişehir
30-) Peygamberimizin Sünnetinde İnsan Sevgisi. (Kutlu Doğum-2007) 17.Nisan 2007, sa. 14.00
GÜNYÜZÜ-ESKİŞEHİR
11
31-) Peygamberimizin Sünnetinde İnsan Sevgisi. (Kutlu Doğum-2007) 17.Nisan 2007, sa. 20.00
SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR
32-) Peygamberimizin Sünnetinde İnsan Sevgisi. (Kutlu Doğum-2007) 20.Nisan 2007, sa. 20.00
SÖĞÜT-BİLECİK
33-) Peygamberimizin Sünnetinde İnsan Sevgisi. (Kutlu Doğum-2007) 21.Nisan 2007, sa. 20.00
ALTINTAŞ-KÜTAHYA
34-) Sünnetle Şekillenen Hayat 29 Kasım 2007, saat: 20.00 Eskişehir Türk Ocağı (seminer)
(seminer)Eskişehir
35-) – “Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi ” Esev 30 Ekim-2005) sa.20.00
(seminer)Eskişehir.
36- “Millî ve Manevi Değerlerimiz” Kutlu Doğum Haft. Konferans, Belediye Kültür
Sarayı, Kütahya,14.04.2008. sa.20.30
37-)“Millî ve Manevi Değerlerimiz” Kutlu Doğum Haft. Konferans. Gediz
/Kütahya,sa.20.30 14.04.2008.
3 8 – ) “Millî ve Manevi Değerlerimiz” Kutlu Doğum Haft. Konferans.
Emet/Kütahya,sa.20.30 -2008.
39-) “Millî ve Manevi Değerlerimiz” Kutlu Doğum Haft. Konferans. Tavşanlı/Kütahya,
sa.20.30 -2008.
40-) “Millî ve Manevi Değerlerimiz” Kutlu Doğum Haft. Konferans. Simav/Kütahya,.
sa.20.30 -2008.
41-) “Millî ve Manevi Değerlerimiz” Kutlu Doğum Haft. Konferans. Dumlupınar
/Kütahya,sa.14.00 -2008.
42-) “Millî ve Manevi Değerlerimiz” Kutlu Doğum Haft. Konferans. Altıntaş /Kütahya,
sa.20.30 -2008.
43-) “Dinimizde Cami ve Caminin Fonksiyonu” Camiler Haft. 2009-Aslanapa İlçe
Müftülüğü- 03.10.2009 sa. 14.00
44- “Sünnetin Aktüel Değeri” Konferans (Akademik Etkinlik Dersi çerçevesinde )13.11.2009 ESOGÜ-Prof.Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu –Eskişehir12
45-“ Kültürümüzde Şehitlik ve Gazilik” Gümüş Köyü/Kütahya Festivali 22.5.2010
46 “Peygamberimizin Ramazan Günlüğü” Eskişehir, Birlik Vakfı konferans Salonu.
saat:20.30 – 07.08.2010 Eskişehir
4 7 . 14 Nisan 2011 Belediye Düğün Salonu Bozüyük İlçe Müftülğü. Sa. 2“Hz.
Peygamber ve Merhamet Eğitimi”. 0.15
48- “Medeniyet İnşasında Merhametin Önemi” Eskişehir, Birlik Vakfı konferans Salonu.
18.04.2011, saat:20.00
49-Eskşehir Petrol Özel toplantı- 20. Nisan. 2011 “Peygamberimizin MerhametEğitimi”
50- 16.12.2011 Cuma –Aile içi Eğitim ve fıtrat hadisi-Bilecik- Bozüyük M.Akif Ersoyİlköğrteim okulu Veliere yönelik konferans
51–“Hz.Peygamber’in Sünnetinde Kardeşlik Hukuku”. Eskişehir, Birlik Vakfı konferans
Salonu. 09.04.2012, saat:20.30
5 2 – “Hz.Peygamber ve Kardeşlik Hukuku”. Eskişehir, ES-EV konferans Salonu.
19.04.2012, saat:20.30
53. “İslam’da İnsan Sevgisi” Kütahya ceza ve Tutukevi Konf, 14.02.2014 Kütahya,sa. 14.30

SÖYLEŞİ:
1-) Camiler Haftası-Kur’an ve Sünnette Cami ve Mescid- Kanal 26 TV. 03.10.2001
Eskişehir
2-) -“Bid’at ve Hurâfeler Üzerine” Kanal 26 TV. 17.01.2001 saat:20.00 Eskişehir
3-) – “Özel Ramazan Programı”, Kanal 43 TV. 27.10.2003 , saat: 17.30 Kütahya
4 -)“Ramazan Ayının Getirdikleri” BTV. 27.09.2006, 23.09, .2006 sa.21.00 Kütahya
6-) Peygamberimizi Anmak ve Anlamak BTV. – 04.04.2007 saat: 21.30 Kütahya 7-) Peygamberimizi Anmak ve Anlamak Es Tv. – 05.04.2007 Eskişehir
8) Tarihte Ramazan Kutlamaları (Ali Çelik-Atilla Batur) BTV. – 16.10.2006 saat: 21.30 Kütahya
9 – ) Kültürümüzde Peygamber Algısı, (Üniversite Faaliyeti)Kanal 26-10.04.2008,sa.19.00 Eskişehir
10-) “Hz. Peygamber’in Getirdiği Mesaj” Kutlu Doğum. ES Tv. Saat:20.30,
14.04.2008 Eskişehir
11-) Peygamber Sevgisi üzerine (Kutlu Doğum.-İl Müftüsü Dr.Ahmet Akın’la birlikte), ES Tv. Saat:20.30, 17.04.2008 Eskişehir
12-) Kültürümüzde Ahlak Anlayışı, (Üniversite Faaliyeti)Kanal 26-08.05.2008, sa.19.00 Eskişehir
13. “Ahiliğin Dini Boyutu, Eskişehir Valiliği-ESOGÜ, Anadolu Üniversitesinin ve Esnaf Odalarının tertip ettikleri -AHİLİK HAFTASI Etkinlikleri Çerçevesinde 15-10. 2008, sa.21.00’de
14. “Bilgi ve Hikmet Açısından Hac ve Kurban” BTV. 25.11, .2009 sa.21.00 Kütahya 
15. İslam’a sokulan Bid’at ve Hurafeler. (Üniversite Faaliyeti) Kanal 26- 27 ?.03.20012, sa.19.00 ?? Eskişehir
16. “Türkiyede Değişim ve Ramazan/ Peygamberimizin Ramazan Günlüğü” TRT -1 Aklı-ı Selîm Programı, 28.06.2012 Perş. (çekim)

KENDİ WEB SİTEMDE ( Profdralicelik.com):
1. Kültürümüzde vakıf ve vakfiyeler. 16.02.2008
2. Çağımızda aile ve gençliğin problemleri.. 16.02.2008
3.Takdis inancı 16.02.2008..
4. Mevlana’nın yaptığı hadis şerhleri.26.02.2008
5. Yaşayan Hurâfeler 05.04.2008
6. Türk İslam Kültüründe Halk İnançları.06.05.2008
7. Uydurma Hadislerin Halk Arasında Yayılması (10.05.2008)
8. Ahiliğin Dini Boyutu

Gazete Yazıları:
1-“Bizim Yunus”, Sakarya Gazetesi-(Üniversite sayfası,sh.11) Eskişehir, 04.05.2008,
2-“Muharrem Ayının Düşündürdükleri”, Sakarya Gazetesi-(Üniversite sayfası,sh.11)
Eskişehir, 18.01.2009,
3. Kemâle ermek ya da Nefis terbiyesi , Kütahya Zafer Gazetesi (16.07.2010)
4.Kamu malına el uzatmamak, Kütahya Zafer Gazetesi (18.06.2010)
5. Gemiyi Delmeye izin Vermemek, Kütahya Zafer Gazetesi (25.06.2010)