Semânın Arza Son Vuslatı

MS. VII. Asır, insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü;

– insanlığı tevhide çağıran peygamberler zincirinin son halkası tamamlanmış,
din kemâle ermiş, Allah’ın insanlık üzerindeki nimeti tamamlanmıştır. Allah Teâlâ
bunu şöyle açıklıyor:

“…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin
için din olarak İslâmiyet’i beğendim…”2

“Yüce Allah son peygamber Hz. Muhammed’e insanlığın muhtaç olduğu itikadî
ve amelî ilkelerin en mükemmellerini içeren Kur’ân-ı Kerîm’i indirmek suretiyle ilk
peygamber Hz. Âdem’den beri insanlığa göndermiş olduğu ve kendi katında İslâm
diye İsimlendirdiği dini3
kıyâmete kadar farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan
muhtelif cemiyetlerin düşünce, hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını
karşılayacak bir nitelikte ve mâhiyette olmak üzere kemâle erdirmiş; bu dinde insanî
sorunların çözümü için ana ilkeleri koymuş, ayrıntılar ve ortaya çıkacak yeni
sorunların çözümü için de genel prensipleri çerçevesinde ictihad yolunu açık
tutmuştur.”4

Artık gönderilen peygamber; belli bir kavmin değil, tüm insanlığın
peygamberidir. Son Peygamberdir:

“Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allah’ın elçisidir
ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.” 5

-Allah’ın hoşnud olduğu son din İSLÂM dinidir; “…sizin için din olarak
İslâmiyet’i beğendim…”
6

-Allah’ın seçtiği son peygamber, Hz. Muhammed (s.a. v)’dir;
“…peygamberlerin sonuncusudur..”7

MS. VII.Asrın başlarında dünya bir tarafta bozulmuş, tahrif edilmiş ehl-i kitap
dünyasını temsil eden Bizans İmparatorluğu, diğer taraftan da tamamen pagan /

1 Ali Çelik (Prof.Dr.DP İİF)
2 Mâide,3
3 Âl-İ İmrân,19, 85
4 Kur’an Yolu, II,166-174
5 Ahzab,40
6 Mâide,3
7 Ahzab,40
putperest kültürü temsil eden İran Sâsânî imparatorluğu tarafından âdeta
parsellenmiş durumda. Her iki imparatorluğun hâkim olduğu dünyada da görülen
manzara şöyle:Semânın-arza-son-vuslatı 

-Ahlâkî açıdan Tefessüh etmiş bir insanlık
-Tahrif edilmiş bir din anlayışı
-Tahrib edilmiş, örselenmiş ve kendisine yabancılaşmış bir “fıtrat.”
İşte bu farklı toplum yığınları arasında, “ot bitmeyen…” bir bölgede Hicaz
Bölgesinde sıkışmış insanların yaşadığı yerleşim yeri Mekke…  Yazının Devamı pdf