Dinimizn İnsan Sağlığına verdiği Önem

   Yüce Rabbimiz varlık âlemi içinde en üstün varlık olarak insanı yaratmış, diğer bütün varlıkları onun hizmetine sunmuştur. Onu kendisine muhâtap seçmiş, onunla diyaloğa girmiş, buyruklarını ona söylemiş, ahd ve mîsâkını ondan almıştır. İnsan denilen bu şerefli varlığı kendisine “halîfe” seçmiştir. Yeryüzünde “Allah’ın halîfesi” olmak demek, Allah’ın yerlere, göklere ve dağlara arz ettiği halde onların kabullenmekten çekindikleri, ancak insan oğlunun
kabullendiği Emânet’i koruması demektir Nedir bu emânet? Bu emânet, insan olmayı gerektiren “Akıl ve irâde, iyi ve
kötü arasında seçim yapabilme yeteneğiyle sorumluluk bilincine sahip olmak” demektir. Bu sorumluluk bilinci içinde Cenâb-ı Hakkın hizmetine sunduğu diğer tüm mevcûdâtı korumak, geliştirmek, güzelleştirmek, helak olup bozulmasını önlemek, böylece yaşadığı hayata bir anlam katmak, ilk yaratılış, özgün yaratılış demek olan fıtratı bozmama gayreti içinde olmak demektir. Bilindiği gibi fıtrat, kelime anlamı îtibâriyle “ilk yaratılış” demek olup, Allah’ın varlık âlemi üzerine egemen kıldığı ilkeler ve prensiplerdir, “Sünnetullah” tır. İşte insanların din olarak çağrıldıkları konuların bütünü “sırât-ı müstakîm” budur. İslâm Dini getirdiği ilkeleriyle hep insanı esas almış, onun fıtratında var olan güzellikleri korumasını istemiştir. İnsana yönelik şu beş şeyin korunması, İslâm Dininin temel hedefleridir:

1. Canı Korumak/ Yaşama hakkı
2. Malı Korumak/ Mülkiyet hakkı
3. Aklı Korumak/ Düşünme hakkı
4. Dini Korumak/ İnanma hakkı
5. Nesli Korumak /İnsan soyunun saygınlığı

   Görüldüğü gibi korunması istenen bu beş temel hakların başında “Yaşama hakkı” nı korumak gelmektedir. Yani her ne hal ve durumda olunursa olunsun, insanın yaşaması ve yaşatılması esastır. İşte bu noktada “İnsan Sağlığı” konusu öne çıkmaktadır 

Kur’an-ı Kerim âyetlerinde ve hadis-i şeriflerde “sağlık”, Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük emânet olarak açıklanmakta ve korunması gerektiği emredilmektedir. Çünkü insanın yaşaması ancak sağlığının korunması ile
mümkündür. Canın korunması için insan öldürmek, intihar etmek1 insan sağlığını tehlikeye atacak tutum ve davranışlar yasaklanmıştır. Şurası muakkak ki dini görevlerimizin hemen hepsi ancak sağlıklı bir vücuda sahip olmakla yerine getirilebilir. Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle söylemişlerdir: “İnsanların çoğunun aldandığı(kıymetini takdir edemediği) iki şey vardır: Vücut sağlığı ve boş vakit.”2 İslâm’a göre, hastalıklardan korunmak tedâvî olmaktan önce gelir. İnsan sağlığını korumak için dinimizin yaptığı önerileri genel olarak iki grupta
toplayabiliriz:

a) Hastalanmadan önce
b) Hastalıktan kurtulmak için

Bunları bir kısmı genel içerikli bir kısmı ise daha özel içeriklidir. Bunları ana hatlariyle şöyle tespit edebiliriz:

Yazının Tamamı(pdf)